top of page

TERMS & CONDITIONS

Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij ons bedrijf.

Een koper is een natuurlijke persoon of bedrijf die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet zijn toe te schrijven aan een commerciële of een onafhankelijke bedrijfsactiviteit. Een commerciële exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon, of een juridisch verantwoord zakelijk partnerschap, die / die handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit bij het aangaan van een juridische transactie.

Wat commerciële exploitanten betreft, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op onze  zakelijke relaties, zonder dat hier verder uitdrukkelijk naar moet worden verwezen. In het geval dat de commerciële exploitant conflicterende of aanvullende Algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; ze zijn alleen bindend als we onze instemming expliciet hebben aangegeven.

2. Overeenkomst sluitende partijen, sluiten van een contract

Het verkoopcontract wordt gesloten met Jezewski Hairtools.

Door de producten in de online shop te plaatsen dan wel via direct zakelijk contact, doen we een bindend aanbod voor het sluiten van een contract voor deze artikelen. U kunt beginnen met het plaatsen van onze producten in de winkelwagen zonder enige verplichting om te kopen en u kunt de gegevens die u hebt ingevoerd op elk moment wijzigen voordat u uw wettelijk bindende bestelling verzendt, met behulp van de correctiemiddelen die worden verstrekt en geïllustreerd tijdens het bestelproces. Het contract komt tot stand zodra u het aanbod voor de producten in de winkelwagen accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een aanvullende bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal
De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Nederlands.

We zullen de tekst van het contract opslaan en u de bestelinformatie en onze algemene voorwaarden per e-mail sturen. De tekst van het contract kan worden bekeken in ons klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden opgeteld bij de aangegeven productprijzen. U kunt meer informatie vinden over de werkelijke verzendkosten in het productaanbod.

Wij leveren alleen via postorder of eigen vervoer. Het ophalen van de goederen door de klant is helaas onmogelijk.

5. Betaling

Over het algemeen heeft u in onze winkel de keuze tussen de volgende betaalmethoden: I-Deal betaling via uw eigen bank

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te annuleren.

De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is of de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons informeren,

Door middel van een expliciete verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) dat u hebt besloten dit contract te annuleren. Als u besluit van deze mogelijkheid gebruik te maken, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van uw annulering.

De tijdslimiet voor de annulering wordt geacht te zijn nageleefd als u de kennisgeving post waarin staat dat u uw recht op annulering uitoefent voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als we dit contract annuleren, moeten we, zonder uitstel en binnen 14 dagen vanaf de dag dat we uw kennisgeving van annulering van het contract hebben ontvangen, alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die zijn gemaakt omdat een gevolg van het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan onze meest economische standaardlevering). Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als dat u hebt gebruikt voor uw initiële betalingstransactie, tenzij we uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om uw betalingen te weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt kunnen aantonen dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering van dit contract op de hoogte hebt gesteld, terugsturen of terugzenden. De tijdslimiet wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen verzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een andere behandeling dan nodig is om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit ervan te controleren.

8. Garantie en service

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.
Voor de aankoop van goederen door consumenten zijn alle tekortkomingen uitgesloten als het defect ontstaat na het verstrijken van een jaar na de levering van het goed. Tekorten die zich binnen een jaar na levering voordoen, kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.
Voor commerciële exploitanten is de verjaringstermijn voor tekortclaims in het geval van nieuw vervaardigde artikelen twee jaar vanaf de overdracht of het risico. De verkoop van gebruikte goederen geschiedt onder uitsluiting van enige garantie. 
Wat commerciële exploitanten betreft, gelden alleen onze specificaties en de productbeschrijvingen van de fabrikant in het contract als een overeenkomst over de kwaliteit en eigenschappen van de producten; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclameboodschappen.
In het geval van commerciële exploitanten zullen, indien de geleverde goederen defect blijken te zijn, wij, naar eigen goeddunken, het defect verhelpen (herwerken) of een item leveren dat vrij is van defecten (vervanging).
De bovengenoemde beperkingen en tijdslimieten zijn niet van toepassing op claims op basis van defecten veroorzaakt door ons dan wel onkundig gebruik, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten

Garantie / service van Jezewski Hairtools komt te vervallen indien onze producten dermate onder de normale verkoopprijs online worden aangeboden. Verkopende weder partij kan zich dan nog alleen op de fabrieksgarantie beroepen zonder tussenkomst dan wel service van de importeur. 

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk zonder beperkingen voor claims voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid,

  • in het geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet,

  • voor garantiebeloften, indien overeengekomen, of

  • voor zover het toepassingsgebied van de Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) van toepassing is.

Voor de schending van contractuele verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het eigenlijke doel van het contract en de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig een beroep kan doen op (belangrijke verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voorzienbare, typische schade die kan worden verwacht op het moment van het sluiten van het contract. Alle verdere claims voor schadevergoeding zijn uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), die hier te vinden is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Retourneren (herroepingsrecht) – B2B

Bestel je als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht.

Deze zijn dus anders dan online aankopen door consumenten

Jezewski Hairtools is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren).

Toch willen wij je de mogelijkheid geven een artikel binnen 3 dagen, zonder opgave van redenen, retour te zenden.

Deze mogelijkheid verstrijkt binnen 3 dagen na de dag

·         Waarop het artikel in je bezit is

·         Bij meerdere artikelen in één bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen

·         Bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen

Wil je gebruik maken van onze retour mogelijkheid dan is het voldoende om:

·         Een mail te sturen aan info@jezewski.nl

·         U kunt het artikel ook zonder melding vooraf retourneren in dat geval verzoeken wij u een verklaring in te sluiten in uw retour zending.

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

·         Het artikel compleet is

·         Het artikel in de originele staat verkeert èn ongebruikt

Let op:

·         Bij voorkeur de pakbon of factuur meesturen in de verpakking

·         Aan het retourneren zijn kosten verbonden, deze zijn voor eigen rekening

·         Na ontvangst van je retour bestelling, zullen wij het aanschafbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug storten op je bankrekening

·         Als je nog openstaande facturen hebt, storten wij niet terug. Maar zullen we het bedrag verrekenen met dit openstaande saldo

PRIVACY STATEMENT

Jezewski Hairtools, gevestigd aan Van Voorstlaan 15 -2157PM - Abbenes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.barbertools.nl/ Van Voorstlaan 15 -2157PM - Abbenes +31612392388 R.r.Jezewski is de Functionaris Gegevensbescherming van Jezewski Hairtools Hij/zij is te bereiken via info@jezewski.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Jezewski Hairtools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbertools.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Jezewski Hairtools verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Jezewski Hairtools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Jezewski Hairtools neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jezewski Hairtools) tussen zit. Jezewski Hairtools gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Geen gebruik Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Jezewski Hairtools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Delen van persoonsgegevens met derden Jezewski Hairtools verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Jezewski Hairtools gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jezewski Hairtools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbertools.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jezewski Hairtools wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Jezewski Hairtools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jezewski.nl

bottom of page